Wittaya Laithong

วิทยา ไล้ทอง

Faculty

การนำเสนอแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เงินทุนเอกฤทธิ์ประดิษฐ์สุวรรณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย