Wittaya Laithong

วิทยา ไล้ทอง

Faculty

Journal Article

วิทยา ไล้ทอง.  (2548).  การสอนรีคอร์เดอร์ตามแนวคิดของออร์ฟ.  
วิทยา ไล้ทอง.  (2539).  การจัดการบริหารกิจกรรมวงโยธวาทิตโดยนักเรียน.  

Book

วิทยา ไล้ทอง.  (2545).  การสอนดนตรีออร์ฟ (Orff-Schulwerk): ประสบการณ์จากประเทศออสเตรีย.  : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยา ไล้ทอง.  (2545).  เอกสารประกอบการสอนวิชา ออร์ฟ 1 รหัส 2712300.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยา ไล้ทอง.  (2545).  การนำเสนอแนวทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

วิทยา ไล้ทอง.  (2544).  การนำเสนอแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.