Tisana Khammani

ทิศนา แขมมณี

Faculty

Speaker/วิทยากร
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนขนาดเล็ก
-
Speaker/วิทยากร
ทัศนะใหม่ของการศึกษาปฐมวัย: การปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติและการประเมินภายนอก จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ
-
Speaker/วิทยากร
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดนำสู่การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเชียน. จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
-
Speaker/วิทยากร
การวิจัยเพื่อพัฒนาเรียนรู้: เครื่องมือพัฒนาผู้เรียนของครูยุคใหม่" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-
Speaker/วิทยากร
การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในงาน "รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย"
-