Manaswas Kovitaya

มนัสวาสน์ โกวิทยา

Faculty

Journal Article

มนัสวาสน์ โกวิทยา.  (2543).  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการศึกษาตลอดชีวิต.  

Book

มนัสวาสน์ โกวิทยา.  (2546).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษาทางไกลสำหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2711276.  : การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา
มนัสวาสน์ โกวิทยา.  (2545).  การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการศึกษาทางไกล.  : การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา

Research Report

อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ.  (2545).  การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ.