Duangkamol Traiwichitkhun

ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

Faculty

Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลภายในสถานศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตามประเมินผลโครงการของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อสอบ" แก่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก พ.ศ. 2543
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อสร้างเครื่องมือประกันคุณภาพภายในของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มพูนทักษะอาจารย์พยาบาลด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา" ของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยายเรื่อง "ทฤษฎีการประเมิน" ในโครงการเพิ่มพูนความรู้การวัดผลประเมินผลโครงการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 สระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2542
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินโครงการ" ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2542
-