Pornthep Lerttevasiri

พรเทพ เลิศเทวศิริ

Faculty

Speaker/วิทยากร
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลการออกแบบด้วย Matrix ณ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
Speaker/วิทยากร
การวางแผนภาพลักษณ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับงานออกแบบกราฟฟิกทั้งงาน 2 มิติและ 3 มิติ ณ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะวิชาเทคโนโลยีทัศนสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
-
Speaker/วิทยากร
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interface Design) ณ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
Speaker/วิทยากร
เทคนิคการออกแบบหน้าจอบทเรียนสำหรับสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Speaker/วิทยากร
การสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ณ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
Speaker/วิทยากร
การสร้างภาพพจน์ให้กับงานออกแบบ ณ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-