Kanniga Sachakul

กรรณิการ์ สัจกุล

Faculty

Speaker/วิทยากร
บรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี 50 ปั คขด. ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กองบัญญาการตำรวจตระเวนชายแดน
-
Speaker/วิทยากร
การสืบค้นภูมิปัญญา การใช้แหล่งเรียนรู้และประสบการณ์ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาววิชาการ (Symposium) ในงานเสมา 45 เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา
-