Kanniga Sachakul

กรรณิการ์ สัจกุล

Faculty

การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่บิดามารดาเพื่อให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสมในเด็กนักเรียนวัยรุ่น., ทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
การศึกษาของชาวจีนฮ่อ: การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านถ้ำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาของชาวไทยใหญ่ จีนฮ่อ ลัวะ และกะเหรี่ยง : การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านไม้ลุงขน บ้านถ้ำ บ้านกองลอยและบ้านผาแตก., ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษานำร่องทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อความพอเพียง: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว., ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพและทางเลือกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542., ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย