Kanniga Sachakul

กรรณิการ์ สัจกุล

Faculty

Journal Article

จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ.  (2544).  สถานภาพและทางเลือกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542.  

Book

กรรณิการ์ สัจกุล.  (2545).  วัฒนธรรมไทย 2701178.  : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ.  (2545).  การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่บิดามารดาเพื่อให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสมในเด็กนักเรียนวัยรุ่น.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ.  (2544).  สถานภาพและทางเลือกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542.  
จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ.  (2543).  การศึกษานำร่องทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อความพอเพียง: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว.  
ชนิดา รักษ์พลเมือง และคณะ.  (2531).  การศึกษาของชาวไทยใหญ่ จีนฮ่อ ลัวะ และกะเหรี่ยง : การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านไม้ลุงขน บ้านถ้ำ บ้านกองลอยและบ้านผาแตก.  
กรรณิการ์ สัจกุล.  (2531).  การศึกษาของชาวจีนฮ่อ: การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านถ้ำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.