Narutt Suttachitt

ณรุทธ์ สุทธจิตต์

Faculty

Book

ณรุทธ์ สุทธจิตต์.  (2548).  สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก.  : กระทรวงมหาดไทย
ณรุทธ์ สุทธจิตต์.  (2548).  ซีดีประกอบการบรรยายวิชา 2712110 สังคีตนิยม 1 แผ่น.  : กระทรวงมหาดไทย
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ และคณะ.  (2545).  การประเมินโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : กระทรวงมหาดไทย
ณรุทธ์ สุทธจิตต์.  (2545).  ความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม.  : กระทรวงมหาดไทย

Research Report

ณรุทธ์ สุทธจิตต์.  (2547).  เพลงพื้นบ้านท่าโพ: เนื้อหาดนตรีและการสืบทอด.  
ณรุทธ์ สุทธจิตต์.  (2544).  ความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม.  
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ และคณะ.  (2543).  การประเมินโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.