Nonglak Wiratchai

นงลักษณ์ วิรัชชัย

Faculty

Journal Article

นงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2545).  กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน.  

Book

นงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2549).  ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2546).  แนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์.  : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขา ปิยะอัจฉริยะ และนงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2544).  แนวทางการวิจัยปฏิบัติการในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.  : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช.  (2544).  การวิจัยและการพัฒนาเพื่อการปฏิรูปทั้งโรงเรียน.  : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ.  (2548).  รายงานการประเมินการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา.  
นงลักษณ์ วิรัชชัย;  ดิเรก สุขสุนัย และ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.  (2548).  สัจจะอธิษฐาน : ปณิธานทำความดีร่วมกัน : รายงานการวิจัยสังเคราะห์สัจจะอธิษฐานวันวิสาขบูชา.  
ทิศนา แขมมณี และนงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2546).  เก้าก้าวสู่ความสำเร็จในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการสังเคราะห์งานวิจัย.  
สุชาดา บวรกิติวงศ์ และคณะ.  (2545).  รายงานผลการวิจัย ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง.  
นงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2545).  รายงานการวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา.  
นงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2545).  กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน : รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ.