Suwimon Wongwanich

สุวิมล ว่องวาณิช

Faculty

Speaker/วิทยากร
โครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัย แก่นักวิจัยของสำนักงาน ก.พ.
-
Speaker/วิทยากร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ในโครงการอบรมข้าราชการครูในการกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ได้รับเงินเดือนระดับ 7 (รุ่นที่ 1) จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-
Speaker/วิทยากร
การประเมินโครงการ แก่ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนที่ทำหน้าที่ดูแลงานแผนงาน ของกรมสามัญศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
หลักการเขียนโครงการว้จัย แก่ครู-อาจารย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา กรมอาชีวศึกษา
-