Suwimon Wongwanich

สุวิมล ว่องวาณิช

Faculty

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดเกรดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา, ทุนฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Academic Unit
การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทุนฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย