Suwimon Wongwanich

สุวิมล ว่องวาณิช

Faculty

Journal Article

ศิริชัย กาญจนวาสี;  คณิต ไข่มุกต์ และสุวิมล ว่องวาณิช.  (2536).  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดเกรดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา.  
สุวิมล ว่องวาณิช.  (2533).  การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สุวิมล ว่องวาณิช.  (2533).  การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

Book

สุวิมล ว่องวาณิช.  (2537).  การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : 68-80

Research Report

สุวิมล ว่องวาณิช.  (2536).  การพัฒนาการเรียนการสอนและการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนแบบสืบสอบ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศึกษาศาสตร์.  
ศิริชัย กาญจนวาสี;  คณิต ไข่มุกต์ และสุวิมล ว่องวาณิช.  (2536).  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดเกรดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา.  
สุวิมล ว่องวาณิช.  (2533).  การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.