Rachaneekorn Hongphanut

รัชนีกร หงส์พนัส

Faculty

Journal Article

รัชนีกร หงส์พนัส.  (2548).  การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อวิชาชีพครูจากคะแนนแววความเป็นครูของครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
รัชนีกร หงส์พนัส.  (2547).  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก: ความหมายสู่การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.  

Book

รัชนีกร หงส์พนัส.  (2547).  ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสำหรับครู 2701135.  : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชนีกร หงส์พนัส.  (2546).  วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.  : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

รัชนีกร หงส์พนัส.  (2547).  การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อวิชาชีพครูจากคะแนนแววความเป็นครูของครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
รัชนีกร หงส์พนัส.  (2547).  การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.  
วาณี ลิมปิสวัสดิ์ และรัชนีกร หงส์พนัส.  (2546).  การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2538) สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกฝรั่งเศส.