Chansongklod Gajaseni Suthipibul

จันทร์ทรงกลด คชเสนี

Faculty

Speaker/วิทยากร
"ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและในชีวิตประจำวัน" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูอาสาสมัครประจำปี พ.ศ.2539ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คณะครุศาสตร์
-
Speaker/วิทยากร
"การออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย" สำหรับสถาปนิกฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
-
Consultant/ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแผนการสอน และแบบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนายสมบัติ สิริคงคาสกุล นิสิตชั้นปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์
-
Speaker/วิทยากร
"การพัฒนาประสิทธิภาพครูมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมสามัญศึกษา และสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ
-
Speaker/วิทยากร
"การพัฒนาประสิทธิภาพครูมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมสามัญศึกษา และสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ
-