CoP - Community of Practice หรือ ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ

CoP คืออะไร?

CoP คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ ความเชี่ยวชาญและผลงานของประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัย และสามารถเชื่อมโยงไปดูผลงานฉบับเต็มที่ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) ซึ่งจัดเก็บผลงานวิชาการและงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัลได้ทันทีอีกด้วย

ความเป็นมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ผลงานด้านต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรยังไม่มีการรวบรวมบันทึกไว้อย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญและผลงาน อาจได้รับการเก็บบันทึกไว้ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น คณะ/สถาบัน หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งแยกกันอย่างกระจัดกระจาย ยากต่อการสืบค้นและอ้างอิง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2549 สถาบันวิทยบริการ (ปัจจุบันคือ สำนักงานวิทยทรัพยากร) ซึ่งมีพันธกิจหลักในการเป็นแหล่งรวบรวมจัดการความรู้ จัดเก็บและให้บริการสืบค้นผลงานต่าง ๆ จึงได้พัฒนาเครื่องมือ (โปรแกรม) และจัดทำฐานข้อมูลประชาคมวิชาการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับห้องสมุดของคณะและสถาบันในการรวบรวมข้อมูลประวัติและความเชี่ยวชาญ

CoP 2.0 เริ่มต้นใช้งานช่วงปี 2553 - 2558 ปัจจุบันเป็นรุ่น 3.0

โครงสร้างฐานข้อมูลประชาคมวิชาการจุฬาฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตลอด ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่น 3.0/2558 ที่มีการปรับปรุงหน้าตาให้เข้ากับยุคสมัย และสนับสนุนการแสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดหน้าจอต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาคมวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาต่าง ๆ
  2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าประวัติและผลงานทางวิชาการ รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของประชาคมวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สะดวกและรวดเร็ว
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลประชาคมวิชาการจากทุกคณะ/สถาบัน/หน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการของประชาคมวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. เพื่อเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่จัดเก็บผลงานฉบับเต็มในรูปไฟล์ดิจิทัล

การสมัครเข้าใช้งาน

  1. ใช้ Username/Password ชุดเดียวกับที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตของจุฬาฯ ซึ่ง Username/Password ชุดนี้จะได้รับจากสำนักไอทีจุฬาฯ
  2. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคณะ/สถาบัน หรือ ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร. 0-2218-2925-6

แนะนำการใช้งาน

(อยู่ในระหว่างจัดทำ)

เจ้าของ

เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CHULALINET – Chulalongkorn Library and Information Network)

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเริ่มต้น

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะ/สถาบันทุกแห่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พัฒนา

นายสุชิน ประสงค์บัณฑิต