Alisa Wacharasindhu

อลิสา วัชรสินธุ

Faculty

งานวิจัย "การศึกษาทางระบาดวิทยาในเด็กนักเรียนชั้นป.4 กรุงเทพมหานคร", ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
งานวิจัย "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต แนวทางการเสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันและแก้ไขสุขภาพจิตของคนไทย", ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาที่ปรึคษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการ "การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจในกลุ่มเด็กและผู้ดูแลที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ, ได้รับทุนสนับสนุนจาก International Federation of Red Cross and red Crescent societies (IFRC)