Anchalee Foongchomcheay

อัญชลี ฝูงชมเชย

Faculty

Speaker/วิทยากร
วิทยาการบรรยาย เรื่อง การฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหา stroke ในการอบรม เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 กรกฏาคม 2552 และวันที่ 1 สิงหาคม 2552
2009
Consultant/ที่ปรึกษา
วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การออกกำลังเพื่อป้องกันภาวะปวดข้อ แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 29 สิงหาคม 2552 วันที่ 18 กรกฏาคม 2553 และวันที่ 27 มิถุนายน 2552
2009
Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เครือโรงพยาบาลพญาไท ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2549 และระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2550
-
Speaker/วิทยากร
บรรยายและผึกปฏิบัติ เรื่อง Motor relearning in stroke ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 23 พฤษภาคม 2549
-
Consultant/ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์บทแปรแบบสอบถามงานวิจัย
-