Anchalee Foongchomcheay

อัญชลี ฝูงชมเชย

Faculty

ประธานหลักสูกตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
- - -
กรรมการบริหารหลักสูรวิทยาศาสตรดุษฏีบัฒฑิต สาขากายภาพบำบัด
- - -
กรรมการบริหารภาควิชาภายภาพบำบัด
- - -
อุปนายกสภากายภาพบำบัด คนที่ 2
- - -
ประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สภากายภาพบำบัด
- - -
ประธานคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพกายภาพบำบัด
- - -