Boonchai Stitmannaithum

บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

Faculty

การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
โครงสร้างคอนกรีต (พฤติกรรมและการออกแบบ)
เทคโนโลยีคอนกรีต และวัสดุก่อสร้าง