Chavalit Ratanatamskul

ชวลิต รัตนธรรมสกุล

Faculty

- การนำกลับน้ำเสียจากอาคารสูงมาใช้ประโชยน์ใหม่โดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนแบบจมตัว, - -
- การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา, - -
- การพัฒนาระบบแอนแอโรบิก-ออกซิกเอสบีบีอาร์สำหรับลดสีรีแอกทีฟในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ, - -
- การวิจัยและพัฒนากระบวนการเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงสุรา, - -
- การศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพ็ลเล็ตแบบไหลขึ้นในระบบขนาดต้นแบบ, - -