David Banjerdpongchai

เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

Faculty

- การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ระบบควบคุมคงทน
- การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมคงทน
- การออกแบบตัวควบคุมคงทนสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรม