Ekachai Leelarasmee

เอกชัย ลีลารัศมี

Faculty

- การพัฒนาวงจรขยายภาพภาษามือบนจอโทรทัศน์, - -
- การพัฒนาเทคนิคจำลองการทำงานเชิงเวลาของวงจรที่มีสายส่ง (Transmission Line) เป็นส่วนประกอบ, - -
- การออกแบบวงจร Spread Spectrum Clock Generator, - -