Piya Hanvoravongchai

ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย

Faculty

WHO's Health Workforce Information Reference Group สมาชิกของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรสุขภาพ
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบสุขภาพของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระยะ 10 ปี, สวปก.
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของ สสส., สสส.
การวิเคราะห์ระบบการคลังเพื่อบุคลากรสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข, กพ