Roong Sriussadaporn

รุ้ง ศรีอัษฎาพร

Faculty

Journal Article

เกวลี ขันธ์เงิน และ รุ้ง ศรีอัษฎาพร.  (2553).  การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของพนักงานใหม่ในองค์กรไทย..  วารสารนิเทศศาสตร์, 28(2), 83-94.  : (in Thai)
จิราวรรณ วงศ์ดอกไม้ และ รุ้ง ศรีอัษฎาพร.  (2553).  การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารสำหรับบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงในองค์กรของรัฐ..  วารสารนิเทศศาสตร์, 28(2), 95-107.  : (in Thai)
หทัยพร ทิมสว่าง และ รุ้ง ศรีอัษฎาพร.  (2553).  การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารสำหรับบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงในองค์กรเอกชน.  วารสารนิเทศศาสตร์, 28(3), 123-135.  : (in Thai)
ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ และ รุ้ง ศรีอัษฎาพร.  (2553).  การพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารเชิงวัจนะและอวัจนะในการพูดต่อหน้าสาธารณะของเด็กวัยรุ่นอายุ 16 - 18 ปีใน 6 ภูมิภาคของประเทศไทย..  22(2), 74-91.  : (in Thai)
สุชาดา แสงดวงดี และ รุ้ง ศรีอัษฎาพร.  (2552).  การพัฒนาอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ในประเทศไทย..  วารสารนิเทศศาสตร์, 27(1), 109-122..  : (in Thai)
ชลธิชา อึงคะนึงเดชา และ นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม.  (2547).  การตีความพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศในหมู่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรไทย.  วารสารนิเทศศาสตร์, 22(2), 74-91.  : (in Thai)
จุฑารัตน์ สัมฤทธิ์ผล และ นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม.  (2546).  กระบวนการสื่อสารของนักการเมืองรุ่นใหม่ในการเข้าสู่อาชีพนักการเมือง..  วารสารนิเทศศาสตร์, 21(3), 115-134.  : (in Thai)
นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม.  (2543).  ความสามารถในการสื่อสาร: แนวคิดเชิงนิเวศน์ในองค์กร..  วารสารนิเทศศาสตร์, 18(4), 1-49.  : (in Thai)
นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม.  (2542).  การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กรไทยในช่วงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ..  จุฬาวิจัย., 18(6), 8-13.  : (in Thai)
นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม.  (2541).  ความสามารถในการสื่อสาร: แนวคิดเชิงวัฒนธรรมในองค์กรไทย..  โลกของสื่อ, 1(2), 23-43.  : (in Thai)
ปภัสสรา ชัยวงศ์ และ รุ้ง ศรีอัษฎาพร..  (2015).  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่างรุ่นในองค์กรไทย.  วารสารนิเทศศาสตร์, 33(4), 61 – 80.  : (in Thai)
Sriussadaporn, R..  (2006).  Managing international business communication problems at work: A pilot study in foreign companies in Thailand.  Cross Cultural Management, 13(4), 330-344.  : (in English)
Sriussadaporn-Charoenngam, N & Jablin, F.M..  (1999).  An exploratory study of communication competence in Thai organizations.  Journal of Business Communication, 36(4), 382-418.  : (in English)
Sriussadaporn-Charoenngam, N.  (1997).  Upward influence strategies in the Thai organizational context.  The Language Center Journal (NIDA), 11-16.  : (in English)

Book

รุ้ง ศรีอัษฏาพร.  (2015).  บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร: จากวัยเด็กสู่วัยทำงาน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ