Jintana Sarayuthpitak

จินตนา สรายุทธพิทักษ์

Faculty

กรรมการคัดสรรผลงานวิจัยในชั้นเรียนของคุรุสภา ประจำปี 2550-ปัจจุบัน
ประชุม คัดสรรผลงานวิจัย
2017
การอบรมครูของวิทยาลัยการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพฯ
วิทยาการ
การอบรมครูของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขต 2
วิทยาการ
การอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม
วิทยากร
อาจาารย์พิเศษวิชาโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์พิเศษ
ผู้บรรยายทางวิทยุเพื่อการศึกษาเสริมหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ให้ความรู้ทางวิทยุจุฬาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
วิทยากร
การอบรมครูของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขต 2 โรงเรียนสารวิทยา
วิทยากร
การอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม
วิทยากร
โครงการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับผู้บริหารสถานศึกษาของคุรุสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของคุรุสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมสุขภสพเรื่อง "การประเมินการรับรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประชาชนไทย พ.ศ.2558"
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ปี 2557 กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการอบรมครูสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ปรึกษา และวิทยากร
โครงการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ที่ปรึกษา และวิทยากร