Jintana Sarayuthpitak

จินตนา สรายุทธพิทักษ์

Faculty

ผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2553
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสุขศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
รางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รางวัลสำหรับศาสตราจารย์ ประจำปี 2558
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
ได้รับทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2553 (การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้าน จิตพิสัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสตรีที่อยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)