Jintana Sarayuthpitak

จินตนา สรายุทธพิทักษ์

Faculty

Journal Article

จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2533).  ความอ้วนกับสุขภาพ.  
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2533).  การหกล้มและความไม่มั่นคงในผู้สูงอายุ.  
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2530).  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการลดการสูบบุหรี่.  
กิจจา ถนอมสิงหะ, จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2016).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วารสารครุศาสตร์, 45(1), -.  -: (in Thai)
นางสาวจิรัชญา มูลหงษ์, ศาสตรจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2016).  ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงงานที่มีต่อความสามารถในการดูแลสุขภาพครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วารสารครุศาสตร์, 44(2 (เมษายน-มิถุนายน 2559)), -.  -: (in Thai)
นายอานนท์ คมสุนทรกิจกุล, ศาสตรจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2016).  ผลของการใช้โปรแกรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันภาวะอ้วนของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน.  วารสารครุศาสตร์, 44(1 (มกราคม-มีนาคม 2559)), -.  -: (in Thai)
ณัฐวุฒิ ฉิมมา และจินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2015).  โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคที่ในนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน.  วารสารครุศาสตร์, เมษายน - มิถุนายน(2), p 11 – 24.  : (in Thai)
ปาริฉัตร ทองเนื้อแข็ง และจินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2015).  ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวคิดพัฒนาด้านจิตพิสัย ที่มีต่อเจตคติด้านสุขภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5.  วารสารครุศาสตร์, มกราคม - มีนาคม(1), p 48 - 62.  : (in Thai)
จักริน ด้วงคำ, จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2015).  การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมโดยใช้ทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.  วารสารครุศาสตร์, 44(2), -.  -: (in Thai)
วิรดี เอกรณรงค์ชัย, จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2015).  การพัฒนาและประเมินโปรแกรมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะภูมิแพ้.  วารสารครุศาสตร์, 44(2), -.  -: (in Thai)
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2014).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.  วารสารครุศาสตร์, 42(4), p 43-62.  : (in Thai)
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2013).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยเพื่อสร้างเสริม สุขภาพนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.  วารสารครุศาสตร์, 41(2), p 30 – 44.  : (in Thai)
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2012).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยเพื่อสร้างเสริม สุขภาพนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.  วารสารครุศาสตร์, 41(2), -.  -: (in Thai)
Sarayuthpitak J, Kritpet T and nakornkhet K.  (2011).  Intervention Activities Model Development for Smoking Behaviors Change in Male Adolescent.  Journal of Sports Science and Health, pp. 80-81..  : (in English)
Sarayuthpitak J, Kritpet T and nakornkhet K.  (2011).  Smoking Cessation Program for Thai Male Adolescent.  Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 15(2), April – June, pp.111-124..  : (in English)
นางสาวชญาภัสร์ สมกระโทกและศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น.  วารสารครุศาสตร์, 46(3), -.  -: (in Thai)
นายแทน ไพรสิงห์และศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วารสารครุศาสตร์, 46(3), -.  -: (in Thai)
นางสาวบุษกร เฉลิมสินสุวรรณและศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ด้วยการทำงานที่มีต่อทักษะการดูแลตนเองและทักษะการสื่อสารของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3.  วารสารครุศาสตร์, 46(3), -.  -: (in Thai)
นายวิสุทธิวัฒน์ ต๊ะผัดและศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.  วารสารครุศาสตร์, 46(3), -.  -: (in Thai)
นายศรัณย์ โสพิณและศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  ผลของโปรแกรมเพิ่มน้ำหนักโดยใช้ทฤษฏีการกระทำด้วยเหตุผลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์.  วารสารครุศาสตร์, 46(3), -.  -: (in Thai)
นายสิรชัช จันทร์รัศมีและศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  ). ผลของโปรแกรมออกกำลังกายตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคที่มีต่อการลดความเครียดของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.  วารสารครุศาสตร์, 46(3), -.  -: (in Thai)

Book

จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2533).  หลักสูขภาพและสุขปฏิบัติ 415255.  : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2530).  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน.  : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2016).  โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน.  (2.).  กรุงเทพ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2015).  เอกสารคำสอนรายวิชา 22723248 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2014).  เอกสารคำสอนรายวิชา 22723305 การจัดการความเครียด.  กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2013).  เอกสารคำสอนรายวิชา 22723249 การปฐมพยาบาล.  กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2012).  เอกสารคำสอนรายวิชา 2723358 วิธีวิทยาการสอนสุขศึกษา.  กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2011).  เอกสารคำสอนรายวิชา 2723136 สุขภาพกายสุขภาพจิต.  กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์และอื่น ๆ.  (2004).  หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2545 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 – 4.  กรุงเทพ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์และอื่น ๆ.  (2004).  คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (1998).  การบริการสุขภาพในโรงเรียน.  (2.).  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (1998).  การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาให้เหมาะกับการพัฒนาสมองของเด็กกรุงเทพมหานคร.  Bangkok. Thailand : สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (1996).  การสอนสุขศึกษา.  (1.).  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2014).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์และอื่น ๆ.  (2012).  การประเมินหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย : ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์และอื่น ๆ.  (2012).  การประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา.  (-).  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย : ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2010).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น.  กรุงเทพ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์และอื่น ๆ.  (2010).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้าน จิตพิสัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสตรีที่อยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.  (-).  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย : (ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์และอื่น ๆ.  (2005).  การประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย : ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา สรายุทธพิทักษ์และอื่น ๆ.  (2004).  โครงการปฏิบัติการลดน้ำหนักของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม.  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร.

Proceedings

Sudgasame Jantaraweragul; Noy Kay; Jintana Sarayuthpitak; Wiradee Eakronnarongchai.  (2016).  Develop and Evaluate Program Activities to Promote Self-care Behaviors for the Middle School Students with Allergies. ASHA 2016 Conference Overall Evaluation & Continuing Education Baltimore, Maryland. USA : American School Health Association
Sarayuthpitak J, Kay N, and Sudgasame J.  (2012).  The Development of a Health Teaching-Learning Model (HTLM): Promoting Health for Middle School Female Students. Making Connections: The People, Passion, and Promise of School Health. -.  The American School Health Association 86th Annual Conference (p.46.).  San Antonio, Texas 
Sarayuthpitak J, Kritpet T and nakornkhet K.  (2012).  Intervention Activities Model Development for Smoking Behaviors Change in Male Adolescent. Journal of Sports Science and Health.  The 3rd International Conference of Sports and Exercise Science. Bangkok (pp. 80-81.).  Bangkok. Thailand 
จินตนา สรายุทธพิทักษ์.  (2006).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสตรีที่อยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. เพลิงชมพูพิพัฒน์จรัสโรจน์ : โอกาสและความหวังในการพัฒนาศึกษาไทย.  Bangkok, Thailand (495 – 605).  Bangkok. Thailand