Smith Boonchutima

สมิทธิ์ บุญชุติมา

Faculty

Consultant/ที่ปรึกษา
ประธานคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ และเว็บไซต์จัตุรัสจามจุรี
-
Consultant/ที่ปรึกษา
ดูแลการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Consultant/ที่ปรึกษา
ดูแลการผลิตวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Consultant/ที่ปรึกษา
นายทะเบียน สมาคมนิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Consultant/ที่ปรึกษา
นายทะเบียน สมาคมนิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-