Smith Boonchutima

สมิทธิ์ บุญชุติมา

Faculty

หัวหน้าโครงการอบรมทางวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ" ธ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลซ จังหวัดนนทบุรี
27 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556
กรรมการ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 มกราคม 2554 - Current
ประธานคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะฯ
30 มิถุนายน 2549 - Current
กรรมการ และเลขานุการ วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
30 มิถุนายน 2549 - Current
กรรมการ และเลขานุการ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อดิจิตอล
30 มิถุนายน 2549 - Current
กรรมการ และเลขานุการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร
30 มิถุนายน 2549 - Current
กรรมการ ศูนย์สื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 มิถุนายน 2549 - Current
กรรมการ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียน
30 มิถุนายน 2549 - Current
กรรมการ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
30 มิถุนายน 2549 - Current
กรรมการ การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 มิถุนายน 2549 - Current