Wichai Cherdshewasart

วิชัย เชิดชีวศาสตร์

Faculty

The 1996 Taguchi Prize for Outstanding Young Researcher in the Field of Biotechnology/รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลทะกุจิ ประจำปี 2539
รางวัลกองทุนศาตราจารย์ พ.ศ. 2536
รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี 2549