Panitan Wattanayagorn

ปณิธาน วัฒนายากร

Faculty

โครงการ Security Issues in ASEAN, ทุนภายใน
โครงการกองทัพไทยในอุษาคเนย์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โครงการธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด