Panitan Wattanayagorn

ปณิธาน วัฒนายากร

Faculty

กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 มกราคม 2546 - 23 ธันวาคม 2548
กรรมการบริหาร สถาบันโลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 มกราคม 2546 - 23 ธันวาคม 2548
กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 มกราคม 2546 - 23 ธันวาคม 2548
กรรมการคณะกรรมการโครงการอาเซียนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 มกราคม 2546 - 23 ธันวาคม 2548