Buddhagarn Rutchatorn

พุทธกาล รัชธร

Faculty

Clearing House (Literature Review) for Information on Natural Resources, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การจัดทำแผนธุรกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2548, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2549-2553) แผนปฏิบัติการปี 2549 และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) และแผนฉุกเฉิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การประมาณการจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2546-2555, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้านเศรษฐกิจ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลางและแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์, สำนักงบประมาณ
การศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียและโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจการค้าสำหรับประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การศึกษาสถานการณ์ภาวการณ์ลงทุนของ SMEs ไทยในต่างประเทศ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การสำรวจวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง กลุ่มศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การเพิ่มขีดสมรรถนะเชิงรุกเพื่อการเจรจาการค้าและเจาะขยายตลาดจีน (กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน), สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
การแก้ไขปัญหาการนำเข้าวัตถุดิบอัญมณี (โครงการต่อเนื่อง), สมาคมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
การแก้ไขปัญหาการนำเข้าวัตถุดิบอัญมณี, สมาคมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสะพานนานาชาติข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2, Japan Bank for International Cooperation