Charuma Ashakul

จารุมา อัชกุล

Faculty

การศึกษาผลกระทบการปรับเวลามาตรฐานของประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง, สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจโลก, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สหัสวรรษใหม่กับการลงทุนอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน