Charuma Ashakul

จารุมา อัชกุล

Faculty

Book

จารุมา อัชกุล.  (2545).  คณิตเศรษฐศาสตร์.  : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จารุมา อัชกุล.  (2542).  วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สภาพพลวัต.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
จารุมา อัชกุล.  (2541).  สถิติเชิงคณิตศาสตร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
จารุมา อัชกุล.  (2530).  สถิติเชิงคณิตศาสตร์.  : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

จารุมา อัชกุล.  (2540).  การวิเคราะห์สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลก.  : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

Proceedings

จารุมา อัชกุล.  (2540).  การวิเคราะห์สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลก. ใน in จารุมา อัชกุล (บรรณาธิการ.), การสัมมนาเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจโลก.  ห้อง Watergate Ballroom โรงแรม Amari Watergate :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย