Chalaiporn Amonvatana

ชลัยพร อมรวัฒนา

Faculty

การจัดทำข้อเสนอวิจัยเชิงบูรณาการ, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดำเนินกิจกรรม ศึกษาดูงาน และสร้างช่องทางการค้ายุโรปสำหรับ SMEs ไทย, สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้ผลิตช้นส่วนภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐปี 2542, สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปีงบประมาณ 2546, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, กระทรวงอุตสาหกรรม
การประเมินผลโครงการในกลุ่มที่ 3 (โครงการที่ 6 จัดงานแสดงสินค้า โครงการที่ 9 เจาะตลาดเป้าหมายและ โครงการที่ 11 สร้างภาพลักษณ์กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น), สำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น กระทรวงอุตสาหกรรม
การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมระยะที่ 2, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การพัฒนาพันธมิตรอุตสาหกรรมในการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการนำร่องในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดชัยภูมิ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลคลัสเตอร์และการพัฒนาบุคลากรคลัสเตอร์, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
การศึกษาแนวทางเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และช่องทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในยุโรปภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การให้คำปรึกษาแนะนำทางการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สปา, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พันธมิตรอุตสาหกรรมในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลคัสเตอร์และการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พันธมิตรอุตสาหกรรมในการให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สปา, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พันธมิตรอุตสาหกรรมในการให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาเถ้าแก่ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดชัยภูมิ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระบบฐานข้อมูลสารานุกรมด้านการลงทุนภูมิภาคระยะที่ 3, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ระบบเคเบิ้ลใต้น้ำใยแก้ว, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ระบบเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนในพื้นที่ภาคตะวันออก, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน