Chalaiporn Amonvatana

ชลัยพร อมรวัฒนา

Faculty

Book

ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2539).  เศรษฐศาสตร์มหภาค.  (พิมพ์ครั้งที่ 2.).  : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2538).  เศรษฐศาสตร์มหภาค.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

Research Report

ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2551).  โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบริเวณอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย-เมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย".  : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2551).  โครงการ "แนวทางการส่งเสริมการออมของกลุ่มผู้มีงานทำ".  : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2551).  โครงการ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม".  : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2551).  โครงการ วิจัยการทบทวนและจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ.  : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2551).  โครงการ "วิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ".  : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2551).  โครงการ "ศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทำในผู้สูงอายุ".  : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชลัยพร อมรวัฒนา.  (2551).  โครงการวิจัยว่าด้วยการปรับบทบาทภารกิจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดสรรทรัพยากร.  : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ