Surachart Bamrungsuk

สุรชาติ บำรุงสุข

Faculty

Journal Article

สุรชาติ บำรุงสุข.  (2529).  ทหารไทย.  จุลสารวิชาการ, 1(3), 78.  : (in Thai)

Book Section

สุรชาติ บำรุงสุข.  (2555).  การก่อการร้าย.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  ความมั่นคงร่วมสมัย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 1-6).  : โครงการมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2555).  ความมั่นคงด้านพลังงาน.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  ความมั่นคงร่วมสมัย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 44-47).  : โครงการมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2555).  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  ความมั่นคงร่วมสมัย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 177-188).  : โครงการมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2555).  สงครามใหม่.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  ความมั่นคงร่วมสมัย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 197-201).  : โครงการมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  นโยบายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 41).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สีดา สอนศรี; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  กบฏมุสลิมในฟิลิปปินส์.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  รัฐกับมุสลิมในฟิลิปปินส์ : The state and Muslims in the Philippines  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 40).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  มุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :|bความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  รัฐกับมุสลิมในอินโดนีเซีย  (40).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  มุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  รัฐกับมุสลิมในอินโดนีเซีย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 40).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ทหารกับการเมืองในไทย.  สัมมนา "ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์ :|bศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์"  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 92).  : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  บัญญัติ 10 ประการ : รัฐไทยกับการการแก้ปัญหาภาคใต้.  ใน สุริชัย หวันแก้ว (บรรณาธิการ).  ยุติไฟใต้  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 278).  : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2547).  ไฟใต้ : ดับด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา.  ใน จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ (บรรณาธิการ).  ทักษิโณมิกส์  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 407).  : โครงการวิถีทรรศน์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2546).  สหรัฐอเมริกา vs อิรัก: สงครามอ่าวรอบสอง.  ใน จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ (บรรณาธิการ).  สงครามอเมริกา - อิรัก  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 323).  : โครงการวิถีทรรศน์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2545).  ทหารกับการเมืองไทย : ประเด็นและปัญหาในอนาคต.  ใน พิทยา ว่องกุล (บรรณาธิการ).  ระชาธิปไตยโดยตรงสู้ทรราชรัฐสภา  (พิมพ์ครั้งที่ 2, 280).  : โครงการวิถีทรรศน์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2542).  มหาวิทยาลัย "ทัพหลัง" ด้านความมั่นคง.  จามจุรี :|bสื่อเชื่อมสายใย น้ำใจน้องพี่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2540  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 67).  : สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2542).  นโยบายการป้องกันประเทศของจีน : ปัญหาเก่าเวลาใหม่.  ใน วรศักดิ์ มหัทธโนบล (บรรณาธิการ).  จีน-ไทยในศตวรรษที่ 21  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 592).  : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2541).  เทคนิคการจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐบาล.  รัฐศาสตร์ 50 ปี  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 668).  : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  กองทัพไทย 2010 : ปัญหาการบริหารกองทัพในศตวรรษหน้า.  กำลังทางอากาศกับความมั่นคง :|bการสัมมนา วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2540 ณ กองบิน 1 นครราชสีมา  (114).  : กองทัพอากาศ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  ยุทธศาสตร์ทหารไทย : ข้อพิจารณาเรื่องสภาวะแวดล้อมและนโยบายการป้องกันประเทศในศตวรรษหน้า.  กำลังทางอากาศกับความมั่นคง :|bการสัมมนา วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2540 ณ กองบิน 1 นครราชสีมา  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 114).  : กองทัพอากาศ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2539).  การก่อการร้ายศึกษา.  ใน สุรชาติ บำรุงสุข (บรรณาธิการ).  ถกแถลงเรื่องการก่อการร้าย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 39).  : ครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2015).  Democracy 3.5 เมื่อลมประชาธิปไตยพัดหวน.  ใน วุฒิสาร ตันไชย (บรรณาธิการ).  ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 41-100).  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2006).  กองทัพกับธรรมรัฐ : ข้อคิดเพื่อการบริหารของประชาสังคม.  ใน จุไรรัตน์ แสนใจรักษ (บรรณาธิการ).  ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย  (พิมพ์ครั้งที่ 1, 103-120).  กรุงเทพฯ : วิถีทรรศน

Book

สุรชาติ บำรุงสุขและอื่น ๆ.  (2558).  การค้ามนุษย์ในไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2558).  ตัวแบบ&บทเรียน : ข้อคิดสำหรับภาคใต้ไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2555).  ภัยคุกคามทางธรรมชาติ.  (สุรชาติ บำรุงสุข.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2555).  ภูมิทัศน์ใหม่ในอาเซียน : ปัจจัยพม่า.  (สุรชาติ บำรุงสุข.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2555).  ปัญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้.  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2554).  การก่อความไม่สงบในภาคใต้.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2554).  อนาคตศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2554).  พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา : ทางเลือกและข้อเสนอแนะ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2554).  พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา : ปัญหาและพัฒนาการ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2554).  นครรัฐ ปัตตานี (ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้).  (พิมพ์ครั้งที่ 2.).  : สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ภาคใต้ไทยในโลกาภิวัตน์.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : บริษัทสแควร์ ปริ้นซ์
ศุภมิตร ปิติพัฒน์; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  เขตแดน พรมแดน ชายแดน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ความมั่งคงพลังงานโลก.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ความมั่นคงของมนุษย์ : การค้ามนุษย์ในไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ปกิณกะสงคราม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  พลังงานไทยกับเพื่อนบ้าน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงาน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ปฏิบัติการข่าวสาร.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ปฏิบัติการข่าวสารในสงครามก่อความไม่สงบ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2553).  ปราสาท ?"พระวิหาร"? : ประวัติศาสตร์กับชาตินิยากัมพูชา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  พรมแดนศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  พลังงานข้ามแดน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  วิกฤตการเงินโลก ความมั่นคงไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  วิกฤตการเมืองไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ณัฐกฤษตา เมฆา; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  หลักการกำหนดใจตนเอง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  คดีปราสาทเขาพระวิหาร.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  การก่อการร้ายร่วมสมัย.  (พิมพ์ครั้งที่ 2.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  การต่างประเทศและความมั่นคงไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  การเมืองไทย 2552.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  ข่าวกรองจากแหล่งเปิด.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย.  (พิมพ์ครั้งที่ 2.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  ความสัมพันธ์สยาม-ปัตตานี จากธนบุรีสู่รัตนโกสินทร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อำนาจ ศรีพูลสุข; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  ทุนกับความรุนแรง : กรณีศึกษาภาคใต้ไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  นโยบายภาษาและความมั่นคงแห่งชาติ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีก่อนสมัยรัตนโกสินทร์.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : ครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  ปัญหาเขตแดนไทย : จาก 2484-ปัจจุบัน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
ดลยา เทียนทอง; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  รัฐกับพหุสังคมในอิหร่าน : ศึกษากรณีชาวเคิร์ด.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  รัฐเก่า & สงครามใหม่ : กำเนิดสงครามก่อความไม่สงบใหม่.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พรรณงาม เง่าธรรมสาร; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  วิกฤตมณฑลปัตตานี 2465 : บทเรียนสมัยรัชกาลที่ 6.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ธัญญาทิพย์ ศรีพนา; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  เส้นทางหมายเลข 9 กับความมั่นคงไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  อนาคตประชาธิปไตยไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ธนา ยศตระกูล; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  อาชญากรรมข้ามแดน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  กรณีเขาพระวิหาร.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชัยโชค จุลศิริวงศ์.  (2551).  การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  การก่อความไม่สงบร่วมสมัย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  การควบคุมชายแดน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  การบริหารจัดการชายแดน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  เขตแดนไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  ความมั่นคงด้านพลังงาน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  บทเรียนจากมลายา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  ประเทศไทย 2551 : การเมืองและความมั่นคง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษาด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2551).  ปราสาทพระวิหาร : บริบทกฎหมายและการเมือง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ปัญหาภาคใต้ในบริบททางสังคม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ระเบิด ! = Bomb threat.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศราวุฒิ อารีย์; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  รัฐกับมุสลิมในซาอุดิอาระเบีย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ปัญหาภาคใต้ในบริบททางสังคม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ปัญหาภาคใต้ในบริบททางสังคม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปัญญศักย์ โสภณวสุ; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  วาทกรรมทางศาสนากับความรุนแรงในภาคใต้.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  วิกฤติใต้ ! : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : ร่วมด้วยช่วยกัน
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  สงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบ : การยุทธ์ด้วยหน่วยขนาดเล็ก.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  อารยธรรมสนทนา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  รัฐกับมุสลิมในฟิลิปปินส.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  การก่อการร้ายในภูมิภาค.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ถกแถลงเรื่องการก่อการร้าย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  การต่อต้านการก่อความไม่สงบ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  การบริหารจัดการเพื่อต่อต้านการก่อความไม่สงบ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ขบวนการก่อการร้าย JI ?(ญะมาอะฮ์ อิสลามิยะห์ Jemaah Islamiyah)?.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : อนิเมทกรุ๊ป
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ : ยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย = Thai-US relations : The age of war on terrorism.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  เจไอ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ชาคิพันธุ์นิยม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ชาติพันธุ์ ชาตินิยม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2550).  ทหารกับการเมืองไทยหลัง 9/19 ?(วาระครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร)?.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  ภูมิรัฐศาสตร์ของความมั่นคงไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  รัฐกับสังคมมุสลิม : มุมมองเปรียบเทียบ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  รัฐใหญ่แพ้สงครามเล็กอย่างไร : บทเรียนสำหรับไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  วิกฤตน้ำมัน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  โลกาภิวัติก่อการร้าย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  การก่อการร้ายร่วมสมัย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย : ปัญหาและพัฒนาการ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  การเอาชนะการก่อความไม่สงบ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  ก่อการร้ายศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  ความมั่นคงด้านพลังงาน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหารของไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2547).  วิกฤตใต้: สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา.  : Animate group
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2547).  นวัตกรรมความมั่นคง: ระบบความมั่นคงใหม่ของไทย.  : Animate group
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2547).  วิกฤติใต้ : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : อนิเมทกรุ๊ป
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2547).  สงคราม : จากยุคบุพกาลสู่ศตวรรษที่ 21.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการวิถีทรรศน์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2546).  นวัตกรรมทหาร กองทัพในศตวรรษที่ 21.  : Animate group
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2546).  จลาจลเขมร: ภาพสะท้อนปัญหาไทยกับเพื่อนบ้าน.  : Animate group
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2546).  สงครามใหม่ : กระบวนทัศน์ความมั่นคงไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : อนิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2546).  โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : วิถีทรรศ์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2545).  สงครามอัฟกานิสถาน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันวิถีทรรศน์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2545).  สงครามอัฟกานิสถาน.  : สถาบันวิถีทรรศน์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2544).  สงครามนอกแบบในอัฟกานิสถาน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2544).  ยุทธบทความ.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2543).  สื่อ vs รัฐบาล: รำลึก 29 ปี เอกสารเพนตากอน.  : Animate group
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2543).  กองทัพในยามสันติ: ปฏิบัติการนอกเหนือจากสงครามและปฏิบัติการศึกษาสันติภาพ.  : โครงการศึกษาด้านการทหาร ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2543).  ทหารกับการเมืองไทยในศตวรรษหน้า: พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง.  : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2543).  สังคมไทยกับการซื้ออาวุธ ?: ควันหลงเอฟ-16 อีกมุมมองจาก.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2543).  กองทัพดิจิตอล: ปัญหาและการท้าทายในทศวรรษใหม่.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2543).  กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษหน้า.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : บริษัทสแควร์ปริ้นซ์ 93
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2542).  ปรับโครงสร้างกระทรวงกลาโหม: ประเด็น ปัญหา และข้อพิจารณา.  : โครงการศึกษาด้านการทหาร ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2542).  ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ: บทบาทใหม่ทหารไทยในเวทีการเมืองโลก.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2542).  วิกฤตการณ์มาเลเซีย : เศรษฐกิจ การเมือง-วัฒนธรรม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2542).  มนุษย์กับสันติภาพ.  (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่.).  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2542).  วิกฤตการณ์มาเลเซีย : เศรษฐกิจ การเมือง-วัฒนธรรม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2542).  ปรับโครงสร้างกลาโหม : ประเด็น-ปัญหา-ข้อพิจารณา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการศึกษาด้านการทหาร ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2541).  กองทัพกับธรรมรัฐ: การควบคุมทหารโดยพลเรือน?.  : Animate group
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2541).  ไทยสหรัฐ เอฟ-18: ข้อคิดเพื่อการจัดซื้ออาวุธในอนาคต.  : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2541).  กำลังรบเอเชีย: ข้อมูลและตัวเลข.  : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2541).  ทหารกับประชาธิปไตย: จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต.  : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก ; โครงการอเมริกันศึกษาและแคนาดาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2541).  สงคราม: จากยุคบุรพกาลสู่ศตวรรษที่ 21.  : สถาบันวิถีทรรศน์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2541).  ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร : เปรียบเทียบกรณีไทย-สหรัฐฯ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  มนุษย์กับสงคราม : ประวัติศาสตร์สังคมของการสงคราม.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  ยกเครื่องเรื่องทหาร : ข้อคิดสำหรับกองทัพไทยในศตวรรษที่ 21.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  ควันหลงข้อมูลทหารในสภา: สอบตกทั้งคู่.  : Animate group
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  ปืน vs เงิน: พลวัตรการเมืองไทย 2 ทศวรรษ.  : Animate group
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  สังคมต้องรู้เรื่องทหาร : ทำไม-อย่างไร.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  สังคมไทยต้องรู้เรื่องทหาร: ทำไม-อย่างไร.  : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  ยกเครื่องเรื่องทหาร: ข้อคิดสำหรับกองทัพไทยในศตวรรษที่ 21.  : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  ข้อคิดเรื่องการสงครามในศตวรรษที่ 21: เอกสารประกอบการบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ.  : โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  การสงครามในศตวรรษที่ 21: เอกสารประกอบการบรรยายแก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2540).  กำลังทางอากาศกับความมั่นคง :|bการสัมมนา วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2540 ณ กองบิน 1 นครราชสีมา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : กองทัพอากาศ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2539).  เรือดำน้ำ : การขยายสมุททานุภาพในเอเซีย-แปซิฟิค.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2539).  ปัญหาความมั่นคงไทย: ความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษแรกของ ค.  : 20-32
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2539).  จากสงครามเย็นสู่สันติภาพ: ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของปัญหา ความมั่นคงของไทยใน ค.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2539).  พยากรณ์ตลาดอาวุธ: อนาคตการค้าอาวุธ 1994-2000.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2539).  ผู้นำเข้าอาวุธใหม่ 10 อันดับแรกของประเทศกำลังพัฒนา.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2539).  ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร : เปรียบเทียบกรณีไทย-สหรัฐ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการอเมริกาศึกษาและแคนาดาศึกษา จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2538).  ตรวจตลาดเรือดำน้ำ: การจัดซื้อในเอเชียแปซิฟิก.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข;  และ วิทิต มันตาภรณ์.  (2538).  รายงานผลการวิจัย ผลกระทบจากปัญหาตลาดข้าวต่อชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและแนวทางแก้ไข.  : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2537).  ค.ศ. 2000 : ยุทธศาสตร์โลกหลังสงครามเย็น.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  
รณชัย ศรีสุวรนันท์; สุรชาติ บำรุงสุข.  (2536).  ยุทธศาสตร์ : แนวคิดและกรณีศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : กองวิชาพิเศษส่วนวิชายุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2536).  ยุทธศาสตร์ไทยในทศวรรษหน้าด้านการทหาร.  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2535).  งบประมาณทหาร: ข้อพิจารณาเปรียบเทียบต่างประเทศ.  : 57
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2535).  การกำหนดยุทธศาสตร์ใน ค.  : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2534).  ยุทธศาสตร์ศึกษาหลังสงครามเย็น: ข้อพิจารณาบางประการ.  : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2532).  เอกสารการสอนชุดวิชา 10101 สันติศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2530).  ระบบทหารไทย : บทศึกษากองทัพในบริบททางสังคม-การเมือง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2530).  ไทยกับปัญหากัมพูชา: ผลกระทบต่อนโยบายความมั่นคงและต่างประเทศของไทย.  : 20-32
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2530).  นานาทัศนะว่าด้วยคลังอาวุธสำรอง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2529).  รัฐและกองทัพในโลกที่สาม : ข้อพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2529).  รัฐและกองทัพในโลกที่สาม: ข้อพิจารณาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง.  : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2529).  อาวุธนิวเคลียร์กับการเมืองโลก.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2529).  อุตสาหกรรมอาวุธในประเทศโลกที่สาม : มูลเหตุจูงใจ และความคาดหวัง.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2529).  ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา : ปัญหาและผลกระทบ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2529).  ไทย-สหรัฐ : ความสัมพันธ์ทางทหารยุคเปรม-เรแกน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันความสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2528).  เอฟ-16 กับการเมืองไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2528).  เอฟ-16 กับการเมืองไทย.  : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2525).  สหรัฐอเมริกากับระบบทหารในประเทศไทย : ศึกษากรณีความช่วยเหลือด้านการทหารยุคหลังสงครามเวียดนาม ?(ค.ศ. 1975-1980)?.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2525).  สหรัฐอเมริกากับระบบทหารในประเทศไทย: ศึกษากรณีความช่วยเหลือด้านการทหารยุคหลังสงครามเวียดนาม (ค.  : 20-32
, et al.  (2015).  Contemporary Middle East and North Africa.  
สุรชาติ บำรุงสุขและอื่น ๆ.  (2015).  ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า
(2015).  "Black Swan" and new terrorism.  
(2015).  New security : Changes and challenges.  
(2015).  Security reform in South Africa.  
(2015).  Reformations in Asia : Historical perspectives.  
(2014).  War and negotiation in the South.  
(2013).  The principle of self-determination.  
(2013).  Thai Border.  
(2013).  Privatization of security.  
null.  (2013).  The great game : New landscape in Asia.  
(2012).  Thai maritime Boundary.  
(2012).  Aceh Peace Talk.  
(2012).  China and the Asia-Pacific Region.  
(2012).  Thai Boundary.  
(2012).  The 50th Anniversary of the Temple Case (1962-2012).  
(2011).  Thai-Cambodian Boundary : 12 Points of Concern.  
(2011).  Thai-Cambodian Boundary : Revisited.  
Surachart Bamrungsuk.  (1999).  From dominance to power sharing: The military and politics in Thailand, 1973-1992.  
Surachart Bamrungsuk.  (1996).  New strengths-old weaknesses: Thailand's civil-military relations into the 2000s: Paper presented to Interdepartmental Conference, 17-18 May, Hong Kong.  
Surachart Bamrungsuk.  (1994).  Constructive or Destructive Engagement? : Thailand's Policy Towards Burma.  (1st ed.).  New York : Columbia University
Surachart Bamrungsuk.  (1993).  Thai's security and foreign policies.  
Surachart Bamrungsuk.  (1991).  The military-initiated transition in Thailand: Causes, conditions, and costs.  
Surachart Bamrungsuk.  (1991).  The Military-Initiated Transition in Thailand: Causes, Conditions, and Costs.  (1st ed.).  Bangkok : Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
Surachart Bamrungsuk.  (1988).  Thailand's security policy since the invasion of Kampuchea.  
Surachart Bamrungsuk.  (1988).  United States foreign policy and Thai military rule: 1947-1977.  
Surachart Bamrungsuk.  (1988).  United States foreign policy and Thai military rule, 1947-1977.  (1st ed.).  Bangkok :  Duangkamol
Surachart Bamrungsuk.  (1985).  United States foreign policy and Thai military rule: 1947-1977.  
Surachart Bamrungsuk.  (1985).  F-16 and the Thai politics.  
สุรชาติ บำรุงสุข.  เมืองกับการก่อการร้ายร่วมสมัย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทร์จุฑา สุขขี; สุรชาติ บำรุงสุข.  อุยกูร์-ซินเจียง : ชนชาวมุสลิมในจีน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย : ปัญหาและพัฒนาการ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  ภาพลักษณ์ไทยในมุมมองพม่า.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัช นิยมธรรมและอื่น ๆ.  มหาโยดะยา : ภาพลักษณ์ไทยในแบบเรียนพม่า.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  การผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิด.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  การเมืองและความมั่นคงไทย 2553.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุข.  ฉบับย้ายบ้าน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุขและอื่น ๆ.  รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชาติ บำรุงสุขและอื่น ๆ.  เรื่องเล่าจากลาว.  (พิมพ์ครั้งที่ 1.).  : โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

สุรชาติ บำรุงสุข.  (2552).  ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีก่อนกรุงธนบุรีและราชาธิปไตยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2310-2475).  (พิมพ์ครั้งที่ 1).  : สถาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2544).  ทยในระบบอาเซียนใหม่ ปี ค.ศ. 2020 :|bศึกษาการรวมกลุ่มอาเซียน 10 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมือง : รายงานวิจัย.  (พิมพ์ครั้งที่ 1).  : วิทยาลัยการทัพบก
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2539).  จากสงครามเย็น.  

Proceedings

สุรชาติ บำรุงสุข.  (2549).  การปฏิรูปกองทัพไทย :|bการนำไปสู่รูปธรรมกรณีระบบกำลังสำรองและระบบส่งกำลังบำรุงร่วม : รายงานการสัมมนา. การก่อการร้ายใหม่ : ความรุนแรงร่วมสมัยที่ต้องศึกษา.  คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา (143).  : คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา
สุรชาติ บำรุงสุข.  (2546).  ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด : บทบาทที่พึงเป็นของภาครัฐ ; การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2546) = 4th National Congress of Political Sciences and Public Administration (2003) วันที่ 1-2 ธันวาคม 2546 ณ ศูนย์นิท. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ.  ศูนย์นิทรรศการปละการประชุมไบเทค (748).  : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ