Savapar Vechsuruck

สวภา เวชสุรักษ์

Faculty

Consultant/ที่ปรึกษา
Thesis Advisor in Master of Art (Thai Dance)/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทางด้านาฏยศิลป์ไทยระดับมหาบัณฑิตศึกษา
-
Consultant/ที่ปรึกษา
Advisor in Senior Project in B.A./ที่ปรึกษาโครงการวิจัยต่างทางด้านนาฏยศิลป์ในระดับบัณฑิตศึกษา
-