Sothithorn Mallikamas

โสตถิธร มัลลิกะมาส

Faculty

การศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (CER-FTA) ไทย-ออสเตรเลีย, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยในการจัดทำเขตการค้าเสรี, กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์