Prayongsri Pattanakitchanroon

ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ

Faculty

Journal Article

ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2540).  บทบาทบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะสมัยใหม่.  วารสารชมรมวิชาบรรณารักษศาสตร์, 14(13), 47 -49.  : (in Thai)
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2538).  สถานภาพของงานวิจัยด้านห้องสมุดโรงเรียน.  วารสารชมรมวิชาบรรณารักษศาสตร์, 40, 122 -144.  : (in Thai)
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2525).  การฝึกงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างประเทศ.  วารสารชมรมวิชาบรรณารักษศาสตร์, 1, 67-74.  : (in Thai)
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2524).  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนระบบจัดหมู่หนังสือ.  วารสารชมรมวิชาบรรณารักษศาสตร์, 1, 9-19.  : (in Thai)
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2523).  การพิจารณาคู่มือเลือกซื้อหนังสือ : ข้อเสนอแนะ.  ารสารห้องสมุด, 55-66.  : (in Thai)

Newspaper Article

ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2523, ).  การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด.  ข่าวสารบรรณารักษศาสตร์ 9, 65-75.

Book Section

ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2545).  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศภาคเอกชน.  เอกสารการสอนชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, ฉบับปรับปรุง  (91-133).  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2545).  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, ฉบับปรับปรุง  (134-185).  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2538).  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ.  ใน การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ, เล่ม 1 หน่วยที่ 1  : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2533).  แหล่งทรัพยากรสารนิเทศ ภาคเอกชน.  การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ, เล่ม 1 หน่วยที่ 5  (239-291).  : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Book

ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2540).  ห้องสมุดเฉพาะ.  : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2524).  การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด : การเลือก การจัดหาหนังสือและวัสดุ.  : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2523).  สาระสังเขปวิทยานิพนธ์บรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย.  : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.  (2531).  ฐานข้อมูลงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์.  : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย