Suchitra Chongstitvatana

สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา

Faculty

ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคุรุสภาให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2545
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2544 จากงานวิจัยเรื่อง "พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่"
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทอาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545